موجودی

قیمت

مقدار

مجموع

موجودی

قیمت

مقدار

مجموع


قیمت (IRT)مقدار (TWT)زمان