درصد افت قیمت
تعداد سفارش‌گذاری هر دوره
درصد افزایش سرمایه در هر سفارش
درصد سود هدف در هر دوره
تکرار
IRT
حداقل مقدار
موجودی

پیشرفته (اختیاری)